Taxatie Begrippen

Op deze pagina vind u de meest voorkomende taxatie begrippen met daarbij passende uitleg. Een goede kennis van begrippen die worden genoemd in een taxatierapport zorgt ervoor dat u het rapport beter kunt begrijpen.

Taxatie begrippen vrije markt

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik.

Dit is de vrije verkoopwaarde van de woning. Dit is van toepassing wanneer u uw woning onder normale omstandigheden verkoopt. Vrij van huur betekent dat de woning niet door een ander gehuurd of bewoond wordt.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

Dit betekent dat de woning door iemand anders gehuurd en bewoond wordt.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

De verkoopwaarde van de woning op het moment dat u deze gedwongen moet verkopen.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat

De verkoopwaarde van het huis wanneer u deze moet verkopen terwijl deze door iemand anders wordt gehuurd en bewoond.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik

De waarde va uw woning wanneer u deze gedwongen in het openbaar moet verkopen wordt de executiewaarde genoemd. Vaak ligt de waarde van een woning in gedwongen verkoop rond de 90 procent van de vrije verkoopwaarde. De executiewaarde bepaald meestal hoeveel u kunt lenen. Meestal is dat maximaal 125 procent van de executiewaarde.

Executiewaarde bij eigen gebruik

De koper kan met het proces-verbaal van veiling het pand ontruimen tijdens de executiewaarde bij eigen gebruik

Executiewaarde in verhuurde staat

In verhuurde staat betekent dat de woning door een ander gehuurd en bewoond wordt.

Economische huurwaarde

Wanneer een woning op de vrije markt te huur wordt aangeboden, is dit waarde van een pand of woning.

Waarde in verpachte staat

De prijs van een pand als deze voor langere tijd verpacht wordt. De verpachting moet overeenkomen met de beschrijving die in de Pachtwet staat.

Taxatie begrippen wettelijke huurwaarde

Wettelijke huurwaarde woonruimte

De maximale prijs die schappelijk is voor het huren van een woonruimte. Deze waarde wordt bepaald op grond van de Huurprijzenwet Woonruimte.

Wettelijke huurwaarde bedrijfsruimte

De huurprijs die gevraagde kan worden voor het huren van een bedrijfsruimte. Deze huurprijs is conform art. 1624 Burgerlijk Wetboek 7A. Op het moment dat men de huurwaarde bedrijfsruimte berekent let men op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse in de afgelopen vijf jaar.

Pachtwaarde

Dit is de maximale prijs die redelijk is voor het verpachten van een agrarische onroerende zaak. Deze waarde wordt bepaald op grond van het pachtnormenbesluit.

Taxatie begrippen jaarrekening ondernemingen

Opbrengstwaarde

Het bedrag waartegen een pand verkocht kan worden. De opbrengstwaarde wordt berekend door de nog te maken kosten van de verkoopprijs af te trekken.

Bedrijfswaarde

Dit is de waarde van de netto omzet die toe te rekenen is aan het pand of het samenstellen van panden.

Vervangingswaarde

Dit is het bedrag dat nodig is om in plaats van het huidige bedrijfspand een ander pand te kopen of laten bouwen. Dit nieuwe pand moet voor de bedrijfsuitoefening in economisch opzicht een gelijke betekenis hebben.

Taxatie begrippen verzekering

Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is om een woning helemaal opnieuw op te bouwen. De waarde geldt voor het herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Een toevoeging zoals een nieuwe badkamer of keuken wordt ook meegerekend in de herbouwwaarde. De waarde is alleen op de opstal gebaseerd en in- of exclusief funderingen. Als u in een appartement woont staat de herbouwwaarde niet in het taxatierapport. De waarde van een appartement staat namelijk in verband met de overige appartementen in het gebouw. Een appartement is bijna altijd verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

Taxatie begrippen Wet WOZ

De WOZ waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken. De belastingdienst gebruikt de WOZ waarde van uw woning om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te bepalen.

Waarde in het economisch verkeer

De waarde van uw woning wanneer de koper de woning meteen in gebruik zou kunnen nemen.

Gecorrigeerde vervangingswaarde

Dit is de prijs van het opnieuw kopen of bouwen van uw woning.

Vragen? Neem contact op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Toevoegingen of opmerkingen:*